KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Národná rada väčšinou 80-tich hlasov schválila Programové vyhlásenie vlády SR

Dátum: 06.08.2006

V zákonom stanovenom termíne 31 dní od nástupu do funkcie predložila vláda SR pod vedením R. Fica do Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie a schválenie Programové vyhlásenie vlády.

V úvode rozpravy k programu vlády na nasledujúce 4 roky vystúpil predseda vlády SR R. Fico s prejavom, v ktorom prezentoval základné body vládneho programu a dôvody, prečo Slovensko dnes potrebuje práve taký program, aký jeho vláda predkladá.

"Vláda Slovenskej republiky preberá zodpovednosť v čase hospodárskeho rastu typického pre celý stredoeurópsky priestor, ale aj v čase obrovských rozdielov medzi ľuďmi a regiónmi. Nechceme a ani nebudeme zostavovať žiadne čierne knihy, a ani nemienime hľadať v minulosti ospravedlnenia našich možných neúspechov v budúcnosti. Zodpovednosť za vládnutie, ktorú priniesli výsledky júnových parlamentných volieb sme prevzali dobrovoľne a s plným vedomím, že ľudí nezaujíma čo bolo, ale čo bude", uviedol predseda vlády v úvode svojho vystúpenia.

Hlavnú tematickú os vystúpenia predsedu vlády tvorili základné úlohy, opatrenia v jednotlivých oblastiach ako aj charakter vládnutia nastupujúcej vlády "Má sa nová vláda postaviť vysokej nezamestnanosti, fenoménu chudoby, zreteľným regionálnym rozdielom, či k odchodu viac ako štvrťmilióna ľudí za prácou do zahraničia pasívne a veriť, že akási zázračná sila voľného trhu všetko vyrieši? Alebo sa oprieme o súhru trhu a štátu a o osvedčené európske inštitúty a prístupy založené na solidarite, sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitostí", uviedol R. Fico.

"Slovensko má byť hospodársky efektívny sociálny štát. Štát, v ktorom sa rešpektuje, že podmienky života a práce ľudí nie sú len ich osobnou vecou, alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale že sú aj vecou verejnou. Programové vyhlásenie, ktoré v mene celej vlády Slovenskej republiky predkladám je nepochybne programom súhry štátu a voľného trhu, programom rovnováhy medzi zodpovednosťou jednotlivca a spoločenskou solidaritou."

Základné ciele nastupujúcej vlády opísal R. Fico vo svojom vystúpení nasledovne: "Vážené dámy a páni, ciele novej vlády pri realizácii Ústavou Slovenskej republiky garantovaného sociálneho štátu môže preto formulovať nasledovne: 1. vláda Slovenskej republiky chce získavať potrebné zdroje na realizáciu sociálneho štátu vytváraním podmienok na kvalitatívne vyšší hospodársky rast a znižovaním prebujnelej vládnej spotreby. Toto všetko pri plnom rešpektovaní maastrichtských kritérií. Vláda Slovenskej republiky sa chce spoločnej európskej mene priblížiť inak ako cez lacnú pracovnú silu a limitovaním verejných výdavkov nevyhnutných pre kvalitný život, 2. vláda Slovenskej republiky chce zabezpečiť, aby z hospodárskeho rastu mala úžitok väčšina obyvateľov Slovenska a aby u všetkých kategórií obyvateľov najmä mladých rodín, nezamestnaných, zdravotných postihnutých a dôchodcov bola rešpektovaná ľudská dôstojnosť."

V ďalšom priebehu vystúpenia sa R. Fico venoval aj otázke práv národnostných menšín a výhrad zo strany zahraničia. "Vláda s zaväzuje permanentne bojovať proti všetkým formám rasovej, etnickej, náboženskej a politickej neznášanlivosti. Garantujeme status quo pokiaľ ide o dosiahnutú úroveň práv príslušníkov národnostných menšín a nedovolíme, aby táto úroveň bola akýmkoľvek spôsobom ohrozovaná. Ak treba, zopakujem túto vetu ešte raz. Chcem však všetkých poprosiť, vážené dámy a páni, nie individuálne vyjadrenia politikov, ale za politiku v oblasti národnostných menšín zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Len vláda môže prijať nejaké rozhodnutie, ktoré buď pomôže, alebo poškodí. Garantujem každému, že táto vláda nebude prijímať žiadne rozhodnutia, ktoré by niekomu škodili. A na každý jeden list, ktorý príde na územie Slovenskej republiky pošleme Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Tam je jasne napísané kto zodpovedá za oblasť národnostných menšín", uviedol R. Fico.

Na záver svojho vystúpenia predseda vlády požiadal poslancov o podporu vládnemu programu: "Vyslovujem presvedčenie, že ide o reálny program, ktorý je schopná nová vládna koalícia splniť v nasledujúcom štvorročnom období. Preto, tak ako som predložil tento program Vás ešte raz žiadam v súlade s článkom 113 Ústavy Slovenskej republiky, aby ste novej vláde Slovenskej republiky vyslovili dôveru."

Po bezmála 30 hodín trvajúcej parlamentnej rozprave bolo Programové vyhlásenie vlády SR prijaté väčšinou 80-tich hlasov z 135 prítomných poslancov, čím bola vláde SR pod vedením R. Fica vyslovená dôvera.

V záverečnom vystúpení zhrnul predseda vlády R. Fico v niekoľkých bodoch obsah a charakter diskusie Národnej rady.

"Výmena vlády ako takej je celkom prirodzená vec. Vlády prichádzajú a vlády odchádzajú a určite po nejakom čase bude takejto výmene vystavená aj vláda, ktorej som teraz predsedom. Výmena vlády je nielen vec prirodzená, ale je to aj vec pre Slovensko užitočná. Minimálne 4 roky mali ľudia možnosť vidieť čo to znamená mať pravicovú vládu. Tvrdú pravicovú vládu, so všetkým čo k tomu patrí. A ja mám úctu a rešpekt k iným politickým názorom a môžem ich spochybňovať po odbornej alebo inej stránke, ale musím rešpektovať, že takéto názory majú miesto na politickej scéne. Je ale príznačné a pre slovenskú pravicu určite zamyslenia hodné, že voliči dali v posledných voľbách prednosť inej alternatíve ako je tá, ktorá je dnes reprezentovaná troma politickými subjektmi súčasnej opozície."

"Verím, že nová vláda pri plnení Programového vyhlásenia vlády bude mať dostatočný priestor, aby presvedčila slovenskú verejnosť, že platforma solidarity ak nie je rovnocenná, tak je podľa nášho názoru určite lepšia, ako platforma založená na individualizme."

"Máme rozdielne prístupy, máme iné priority a iné pohľady. Ale základný rozdiel, ktorý určite tu bude stále medzi touto vládou, ktorá sedí za mnou a tou, ktorá tu bola, bude spočívať predovšetkým v tom, že táto vláda bude merať každé jedno sociálno-ekonomické rozhodnutie schopnosťou človeka, ktorý zarába priemerne a podpriemerne zvládnuť takéto ekonomické a sociálne rozhodnutie. Toto je základný rozdiel, ktorý nás odlišuje a ktorý nás bude stále odlišovať", uviedol predseda vlády v rámci svojho záverečného vystúpenia, ktoré ukončilo diskusiu o Programovom vyhlásení vlády a dôvere vlády SR.