KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Programová konferencia 2006

Dátum: 10.04.2006

Strana SMER - sociálna demokracia v spolupráci s inštitútom ASA zorganizovala v Bratislave 9. apríla 2006 programovú konferenciu o východiskách volebného programu pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Na konferencii sa zúčastnili a aktívne vystúpili nielen predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia a členovia odborných kolégií ASA ale aj predstavitelia Slovenskej akadémie vied, akademickej obce, zástupcovia ZMOS-u, zamestnávateľských zväzov a asociácií a KOZ. Svojimi skúsenosťami prispeli aj hostia z Českej republiky, premiér vlády ČR Jiří Paroubek a tím odborníkov ČSSD.

Základné východiská a ciele programovej konferencie

SMER - sociálna demokracia je medzinárodne uznaná stredo-ľavá politická strana. Je plnoprávnym členom Socialistickej internacionály a Strany európskych socialistov.

SMER - sociálna demokracia chce svojou praktickou politikou v prípade účasti vo vláde vzniknutej na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 napĺňať hodnoty solidarity, spravodlivosti a rovnosti príležitostí. Solidarita medzigeneračná, solidarita medzi bohatými a chudobnými a solidarita medzi zaostávajúcimi a vyspelými regiónmi je kľúčom k spoločnosti s dôstojnou kvalitou života čo najširších vrstiev obyvateľstva.

SMER - sociálna demokracia predstavuje jasnú politickú, ekonomickú a sociálnu alternatívu súčasného pravicového vládnutia. Táto alternatíva sa opiera o článok 55 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sa hospodárstvo Slovenskej republiky zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Hospodársky rast dosahovaný trhovou ekonomikou musí vytvárať podmienky na dôstojný život pre každého človeka bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, národnosť, etnickú príslušnosť alebo dosiahnutú úroveň vzdelania. Hospodársky rast nemôže slúžiť len menšine a viesť k ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi ľuďmi a regiónmi, k chudobe a nezamestnanosti.

SMER - sociálna demokracia chce presadzovať štandardný európsky model zmiešaného hospodárstva. Vyvážená súhra trhu a štátu je jediná cesta ako zabezpečiť vyššiu kvalitu života na Slovensku, dobré podmienky pre prácu aj pre zamestnávateľov.

SMER - sociálna demokracia nemieni po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky obetovať základné hodnoty štandardného európskeho sociálneho modelu založeného na výkonnej ekonomike v mene vstupu do vládnej koalície, ktorá by mala pokračovať v neoverených pokusoch na ľuďoch s ďalekosiahlymi negatívnymi dopadmi na ich životnú úroveň a budúcnosť.

SMER - sociálna demokracia nadviaže v prípade účasti vo vláde na všetky doterajšie opatrenia a rozhodnutia, ktoré nie sú v rozpore so sociálnym a ekologickým charakterom trhového hospodárstva, ako to priamo predpisuje Ústava Slovenskej republiky. Všade tam, kde došlo k nespravodlivosti, prehĺbeniu sociálnej nerovnosti a neodôvodnenému útoku na dôstojnosť života, nekompromisne pristúpi k závažným zmenám a ak je to nevyhnutné aj k zrušeniu niektorých rozhodnutí prijatých pravicovou vládnou koalíciou za posledných osem rokov.

SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje, že v prípade účasti v novej vládnej koalícii vynaloží pri závažných rozhodnutiach týkajúcich sa väčšiny obyvateľov Slovenska alebo presahujúcich časové obdobie dlhšie ako štvorročné volebné obdobie maximálne úsilie na dosiahnutie širokej politickej zhody vládnych a opozičných strán. Len takýto postup zabezpečí kvalitu a stabilitu významných hospodárskych a sociálnych opatrení.

SMER - sociálna demokracia vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 svojou aktívnou účasťou rozhodli, čo je spravodlivé a správne.

Je spravodlivé a správne ak napriek hospodárskemu rastu je Slovensko krajinou s najväčšou chudobou, najnižšími mzdami a druhou najvyššou nezamestnanosťou v Európskej únii?

Je správne a spravodlivé ak sedemdesiat percent pracujúcich ľudí zarába menej ako je štatisticky vykazovaná priemerná mzda?

Je správne a spravodlivé ak ľudia s nadštandardnými príjmami platia rovnakú daň z príjmu ako priemerne a podpriemerne zarábajúci?

Je správne a spravodlivé ak podnikateľské subjekty a finančný sektor s obrovskými ziskami a nízkymi daňami z príjmu nemusia platiť daň z dividend?

Je spravodlivé a správne ak naši dôchodcovia desaťročia poctivo platili dane a tvorili hodnoty a dnes sú vystavení životným podmienkam na hranici ľudskej dôstojnosti?

Je spravodlivé a správne ak už viac ako 300 tisíc ľudí, prevažne mladých a často s kvalitným vzdelaním, odišlo za prácou do zahraničia, pretože Slovensko nie je pre nich perspektívnou krajinou?

Je spravodlivé a správne ak napriek ústavne garantovanému právu na bezplatnú zdravotnú starostlivosť musia ľudia čím ďalej tým viac priamo priplácať na rozpadajúce sa zdravotníctvo?

Je spravodlivé a správne robiť zo vzdelania, zdravia a práva na dôstojné zabezpečenie v starobe tovar?

Je spravodlivé a správne ak na takom malom území ako je Slovensko sú také obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi?

Je spravodlivé a správne lacno vypredať štátny majetok do zahraničia a prizerať sa na to, ako len v roku 2005 vyviezli noví vlastníci do cudziny 30 miliárd Sk zisku vytvoreného v slovenských sprivatizovaných podnikoch?

Je spravodlivé a správne, že Slovensko bude vďaka pravicovej politike odkázané na dovoz potravín a elektrickej energie?

Je spravodlivé a správne, že veľké finančné podvody, klientelizmus spojený s vládnymi politickými stranami a ohrozovanie demokracie kupovaním hlasov nezávislých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zostali nepotrestané?

SMER - sociálna demokracia tvrdí, že to nie je ani spravodlivé ani správne. SMER - sociálna demokracia ponúka všetkým ako spravodlivé a správne hospodársky efektívne sociálne Slovensko. Slovensko, ktorého občan nebude vnímaný len ako nositeľ povinností s nízkou mzdou pri vysokých cenách. Ale ako občan, do ktorého treba investovať, ktorému treba vytvoriť podmienky, aby mohol plne vziať osud do vlastných rúk a ktorému treba pomôcť, ak sa nie z vlastnej viny dostane do sociálnych alebo zdravotných ťažkostí. SMER - sociálna demokracia chce aj také Slovensko, kde rovnosť pred zákonom nebude len proklamovaným ústavným právom, ale predovšetkým základným predpokladom odhalenia a potrestania tých, ktorí zodpovedajú za finančné škandály, zneužívanie právomocí, klientelizmus a politickú korupciu.

Aby naplnil svoju predstavu o Slovensku, SMER - sociálna demokracia si v prípade účasti v novej vládnej koalícii po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 kladie ciele, z ktorých na programovej konferencii uvádza:

1.Zásadne opraviť tzv. reformné kroky pravicovej vlády, ktoré deštruovali model sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva zakotveného v Ústave Slovenskej republiky (návrat k sociálnemu štátu).

2.Modernizovať sociálny štát jeho jednoznačnou orientáciou na rozvoj spoločnosti založený na informáciách, zvyšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zabezpečovať jej udržateľný rast (spoločnosť prosperity).