KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Schválený dokument výročného snemu - Návrat k ľudskej dôstojnosti

Dátum: 09.12.2005
Kancelária: Košice - mesto

NÁVRAT K ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI
PRVÉ KROKY K REALIZÁCII SOCIÁLNEHO ŠTÁTU

SMER - sociálna demokracia predstavuje jasnú politickú, ekonomickú a sociálnu alternatívu súčasného pravicového vládnutia. Táto alternatíva sa opiera o Ústavu Slovenskej republiky, ktorá jednoznačne predpokladá, že Slovenská republika je sociálny štát. Ústavou predpokladaná priorita každej vlády SR je spravodlivosť a solidarita v oblastiach ako sú zamestnanosť, vzdelanie, zdravie a sociálne zabezpečenie. Aj hospodárstvo Slovenskej republiky sa podľa článku 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

Ústavou Slovenskej republiky garantovaný sociálny model spoločnosti sa nedá naplniť pravicovou ekonomickou politikou. Súčasná pravicová vládna koalícia svojou politikou uskutočňuje cieľavedomú deštrukciu sociálneho štátu. Slúži len úzkej skupine spoločnosti a vedie k obrovskej sociálnej nespravodlivosti, rastu chudoby a výrazným regionálnym rozdielom. Vládna koalícia síce deklaruje, že ctí princíp solidarity, v skutočnosti však pripúšťa len solidaritu chudobných s chudobnými a úplne od nej oslobodzuje svojou politikou úzke elitné skupiny držiace v rukách absolútnu väčšinu bohatstva Slovenskej republiky.

SMER - sociálna demokracia považuje za mimoriadne nebezpečné a neprijateľné snahy slovenskej pravice dostať neoliberálnu ideológiu a z nej vyplývajúce opatrenia nad ústavnosť a zákonnosť s vedomým ignorovaním ústavného rámca vymedzujúceho a regulujúceho spoločenské vzťahy medzi štátom a občanom.

SMER - sociálna demokracia považuje za svoj primárny cieľ realizáciu sociálneho štátu. Jeho úspešnosť v západnej Európe je založená na solidárnom prerozdeľovaní ekonomických výsledkov, na spravodlivej účasti zamestnancov a hendikepovaných skupín na týchto výsledkoch a z toho vyplývajúcej silnej spoločenskej súdržnosti. Samozrejme tento overený model sociálneho štátu môže optimálne fungovať len pri vyváženom vzťahu medzi solidaritou spoločnosti a zodpovednosťou jednotlivcov.

Len model sociálneho štátu dokáže v rámci hospodárskeho rastu dať slabým a ohrozeným občanom Slovenskej republiky perspektívu slušného a dôstojného života a celej spoločnosti možnosť rýchlejšieho priblíženia sa k štandardu životnej úrovne vyspelých krajín Európskej únie. Ešte nikdy neboli princípy sociálneho štátu na Slovensku oslabované tak ako v súčasnosti. Ešte nikdy Slovensko nepotrebovalo tak naliehavo návrat k základným sociálnym istotám a zavedenie európskeho sociálneho modelu ako dnes. Ide o návrat k ľudskej dôstojnosti.

SMER - sociálna demokracia odmieta neoliberálnu hospodársku politiku súčasnej vlády, ktorá princípmi okamžitej liberalizácie, totálnej privatizácie a prísnej makroekonomickej reštrikcie likviduje európsky sociálny model. Táto politika doplnená o experimenty na ľuďoch, vládou vydávané za reformy, urobila hlavnou devízou Slovenskej republiky nízku cenu práce a na druhej strane viedla k výraznej sociálnej diferenciácii a k dramatickým rozdielom medzi bohatou Bratislavou a zaostávajúcimi regiónmi.

Prvýkrát v novodobej histórii je Slovensko ohrozené fenoménom chudoby. Pätina obyvateľstva sa nachádza v pásme chudoby, a to sa netýka len nezamestnaných, ale aj ľudí s podpriemernými mzdami. U niektorých skupín obyvateľstva, najmä u dlhodobo nezamestanných sa ich životné problémy zintenzívňujú až na hranicu existenčného ohrozenia, čo na Slovensku predstavuje 3 až 4 % obyvateľstva. Alarmujúcim zistením je, že na základe údajov o príjmoch trpia chudobou v najväčšej miere deti do 15 rokov a mladé rodiny.

SMER - sociálna demokracia však nevníma chudobu len z hľadiska príjmu, ale posudzuje ju aj z hľadiska nedostupnosti alebo zníženia dostupnosti niektorých služieb, nárastu cien tovarov dennej spotreby, vybavenia domácností, prístupu ku vzdelaniu a kultúre, aktívneho oddychu, alebo aj na základe faktoru prenášania chudoby medzi generáciami.

Chudoba širokých skupín obyvateľstva je nezlúčiteľná so sociálno-demokratickou hodnotovou orientáciou, a to nielen z dôvodu existenčnej núdze ľudí, ale aj z hľadiska, vyvlastnenia sociálnych práv, ktoré sú posledným z nárokov chudobných.

Z pôsobenia súčasnej vládnej koalície, ktorá preferuje záujmy menšiny bohatých a ekonomicky silných skupín vyplýva pre stranu SMER - sociálna demokracia povinnosť predstúpiť pred občanov s jasnou alternatívou.

SMER - sociálna demokracia naďalej zotrváva na stanovisku, že reformy pravicovej vlády sú len pre bohatých a ľuďom s priemernými a podpriemernými príjmami nepriniesli žiadny úžitok. Preto sa SMER - sociálna demokracia bude uchádzať o mandát podporou občana vo voľbách aj zmenou a vylepšením reforiem. Pôjde o také zmeny reforiem, ktoré zabezpečia ich sociálnu únosnosť a prospešnosť pre väčšinu. Reformy však nie sú samoúčelné a nevyčerpávajú všetky potreby spoločnosti. Ich korekcie budú súčasťou širšieho programu sociálneho štátu.

Návrat k sociálnemu štátu bude realizovaný na nasledovných princípoch: ekonomické výsledky hospodárenia musia byť spravodlivo rozdeľované. Pozornosť vlády sa musí presunúť od makroekonomických čísiel prikrášľovaných štatistickým priemerom ku každodenným potrebám a celkovej kvalite života väčšiny občanov. Reformy sa musia prispôsobiť sociálnej únosnosti a princípu solidarity. Štátu sa musí vrátiť schopnosť rozumnej intervencie najmä v oblastiach verejných potrieb v súlade s vyváženosťou súkromných, verejných a národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky.

Program sociálneho štátu sa predovšetkým bude dotýkať oblastí, v ktorých si ľudia majú byť rovní a kde prístup k hodnotám a možnostiam nesmie byť obmedzený spoločenským alebo majetkovým postavením. Preto sa SMER - sociálna demokracia v programe sociálneho štátu prioritne zameria na zabezpečenie práce a jej reálne ohodnotenie, zdravie, vzdelanosť, zabezpečenie v starobe a rozvoj regiónov.

SMER - sociálna demokracia chce svojím programom posilniť nasledujúce práva ľudí:
 • právo získať prácu primeranú vzdelaniu,
 • právo na príjem, ktorý zabezpečí kvalitu života v širšom spektre potrieb,
 • právo na vzdelanie, ktoré sa v podobe tvorby, osvojovania si a uplatňovania znalostí stane motorom konkurencieschopnosti Slovenska,
 • právo na zdravie a dostupnú zdravotnú starostlivosť,
 • právo na dôchodok, ktorý bude dôstojným zaistením života v starobe,
 • právo na vyrovnanejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v regiónoch.
SMER - sociálna demokracia si uvedomuje, že deklarované ciele nebude možné dosiahnuť okamžite a naraz. Preto sa v prvej fáze sústredí na korigovanie a vylepšenie súčasných reforiem a znovu posilnenie služieb vo verejnom záujme ako je zdravotníctvo, školstvo a doprava. V strednodobom horizonte bude zabezpečovať úlohu citeľného zlepšovania životnej úrovne a zmierňovania rozdielov a to predovšetkým spravodlivejším zdieľaním ekonomického rastu a zvyšovaním konkurencieschopnosti Slovenska. V tejto fáze musí štát znovu získať pozíciu silného hráča schopného podľa potreby rozumne intervenovať do sociálnych a ekonomických procesov. Dlhodobou a trvalou úlohou pre SMER - sociálna demokracia je vytvoriť zo Slovenskej republiky solidárnu, spravodlivejšiu a súdržnejšiu spoločnosť, v ktorej nebudú práva bez povinností, no ani slabí a hendikepovaní ľudia nebudú odkázaní sami na seba.


PRÁVO NA VZDELANIE

Realizácia práva na kvalitné vzdelanie čo najširších vrstiev obyvateľstva zabraňuje fenoménu sociálnej vylúčenosti a posilňuje sociálnu súdržnosť. SMER - sociálna demokracia považuje za chybu doterajšieho vývoja Slovenskej republiky, že sa kládol nedostatočný dôraz na podporu vzdelanosti, vedy a výskumu. Na základe skúseností z vyspelých štátov, ako aj z hľadiska celosvetových trendov je zrejmé, že ide o oblasť, ktorej premyslená, dlhodobá a intenzívna podpora je základnou podmienkou konkurencieschopnosti Slovenska.

Preto SMER - sociálna demokracia okamžite od svojho prvého vstupu do vlády uskutoční zásadné zmeny v legislatíve a prerozdelení finančných prostriedkov pre vytvorenie podmienok na zmenu hodnotových orientácií slovenskej spoločnosti, ktorá by mala byť založená na vzdelanosti a informáciách. Nevyhnutnou súčasťou strategickej zmeny vo vzdelávaní bude aj zabezpečenie širokej dostupnosti informačnej infraštruktúry ako predpoklad pre zachovanie rovnosti príležitostí.
 • Kľúčové bude určenie postupu pre dosiahnutie výdajov na školstvo vo výške 5 percent z HDP.
 • Kríza vo financovaní školstva nebude riešená spoplatnením vysokoškolského štúdia, ale viaczdrojovým financovaním vysokých škôl a prísnou kontrolou efektivity vynakladaných prostriedkov. Spoplatnenie denného štúdia by v súčasnej sociálnej situácii viedlo k výraznému obmedzeniu možností pre veľkú časť populácie, ktorá spadá do nízkopríjmových skupín.
 • Vypracovanie nového platového systému, podmienok práce a postavenia pedagógov a vedeckých pracovníkov pre zastavenie úniku mozgov a stabilizáciu najmä mladej vzdelanej generácie.
 • Prijatie nového moderného zákona o výchove a vzdelávaní a postavení pedagogických zamestnancov.
 • Zvýšenie objemu finančných prostriedkov priamo určených na vedu a výskum prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vysokých škôl a SAV až do výšky 0,8 percenta z HDP zo štátnych zdrojov.
 • Zacieliť investičné stimuly na vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách a domácich podnikoch s výrobou s vysokou pridanou hodnotou.
Výsledkom sociálneho prístupu k vzdelanosti, spolu s koncepčnou zmenou kvality vzdelávania a prepojením s vedou a výskumom, bude informačná spoločnosť, ktorá vygeneruje štruktúru vysoko vzdelanej pracovnej sily ako základ zamestnanosti a ekonomickej prosperity.


PRÁVO NA DÔSTOJNÝ PRÍJEM

SMER - sociálna demokracia pokladá spravodlivé ohodnotenie práce a príjem, ktorý zabezpečí ľuďom dôstojné ekonomické zabezpečenie, za jeden z kľúčových cieľov svojej činnosti. SMER - sociálna demokracia odmieta populistické prehlásenia vlády o náraste reálnych príjmov, keď drvivej väčšine sa sociálne položenie nezlepšuje a reálne príjmy sú znižované nepriamymi daňami, zvyšovaním cien energií a rušením či zdražovaním verejných služieb.

SMER - sociálna demokracia chce ekonomickú situáciu obyvateľstva v prvej fáze hospodárskej politiky zlepšiť rýchlymi opatreniami v oblasti miezd, daní a služieb vo verejnom záujme. Takýto postup musí byť samozrejme organicky zviazaný s hľadaním a tvorbou zdrojov pri dodržiavaní daných limitov makroekonomickej finančnej disciplíny.

Na uskutočnenie takého zámeru SMER - sociálna demokracia vypracuje konkrétne opatrenia, a to najmä:
 • Zákonné stanovenie sociálne prijateľnej minimálnej mzdy, vo výške motivujúcej hľadať zamestnanie a s výhľadom, aby do roku 2010 tvorila 60% priemernej mzdy.
 • SMER - sociálna demokracia zavedie viacej sadzieb DPH nižších ako 19%. Týmto zásadným opatrením sa dosiahne nielen zlacnenie, teda dostupnosť niektorých komodít predovšetkým liekov, potravín a kníh, ale tiež oživenie vybraných oblastí najmä stavebníctva a služieb.
 • SMER - sociálna demokracia využije všetky zákonné prostriedky na zásah štátu proti zvyšovaniu cien energií, a to formou regulovania spotrebných daní a monopolného správania producentov. SMER - sociálna demokracia rešpektuje takú reguláciu sieťových odvetví, ktorá priznáva právo zainteresovaných firiem na primeraný zisk, ale odmieta také zisky, ktoré spôsobujú neodôvodnený nárast cien s devastujúcim účinkom na obyvateľstvo a konkurecieschopnosť podnikateľskej sféry.
 • SMER - sociálna demokracia zavedie progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb, ktoré pomôže nízkopríjmovým skupinám.
 • V rámci novelizácie zákona o dani z príjmu SMER - sociálna demokracia presadí rozšírenie odpočítateľných položiek zo základu dane pre právnické osoby a živnostníkov.
 • SMER - sociálna demokracia presadí vrátenie pôvodného poslania službám vo verejnom záujme. Ide predovšetkým o školstvo, zdravotníctvo, sociálny systém, kultúru a verejnú dopravu. Splnenie tohto zámeru bude podstatným príspevkom pre zlepšenie kvality života väčšiny ľudí.

PRÁVO NA DÔCHODOK GARANTUJÚCI DÔSTOJNÝ ŽIVOT V STAROBE

SMER - sociálna demokracia je odhodlaný využiť všetky dostupné možnosti na nápravu nespravodlivosti, ktorou vláda postihla niektoré skupiny dôchodcov. Zákony z dielne ministerstva práce spôsobili v tomto volebnom období diskrimináciu:
 • starodôchodcov, ktorí majú dlhodobo nízke dôchodky,
 • vdovcov, z ktorých jedna skupina má nárok na vdovecký dôchodok a druhá skupina nie,
 • dôchodcov, u ktorých vznikli obrovské rozdiely v dôchodkoch v závislosti od toho, či požiadali o dôchodok pred 1. januárom 2004 alebo po tomto termíne,
 • niektorých dôchodcov, ktorým sú napriek odpracovaným rokom vymerané tak nízke dôchodky, že sa stávajú odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi,
 • invalidných dôchodcov, z ktorých mnohým boli odobraté invalidné dôchodky na základe nového diskriminačného prehodnotenia.
Prvým krokom bude teda odstránenie uvedených diskriminácií. Na tento účel SMER - sociálna demokracia presadí:
 • Prehodnotenie a úpravu valorizácie dôchodkov so zameraním sa na podstatné zvyšovanie nižších dôchodkov u starodôchodcov.
 • Postupné vyrovnávanie rozdielov v dôchodkoch, ktoré boli vyvolané novým zákonom účinným 1. januára 2004.
 • Zabezpečenie nároku na vdovecký dôchodok všetkým dôchodcom.
 • Zavedenie minimálneho dôchodku, ktorý bude garantovaný pre každého, kto splní podmienky nároku na starobný dôchodok.
 • Nové prehodnotenie podmienok pre priznanie invalidných dôchodkov.
SMER - sociálna demokracia bude presadzovať zachovanie Sociálnej poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bude efektívne hospodáriť a bude mať dostatok zdrojov na vyplácanie a primeranú valorizáciu dôchodkov. Súčasne bude potrebné maximálne znížiť riziká a zaviesť dobrovoľnosť tzv. druhého piliera dôchodkového systému.


PRÁVO ZÍSKAŤ PRÁCU PRIMERANÚ VZDELANIU

SMER - sociálna demokracia pokladá získanie práce a dobré pracovné podmienky za základné právo všetkých ľudí. SMER - sociálna demokracia odmieta prístup súčasnej vlády, ktorá sa riadi filozofiou vykazovania nezamestnanosti, pričom sú čísla o stave nezamestnanosti dosahované hlavne špekulatívnymi, administratívnymi metódami. Za vrchol cynizmu považuje SMER - sociálna demokracia ak súčasná vláda považuje za úspech aj úbytok nezamestnaných, ktorý vzniká odchodom desaťtisícov ľudí, a to najmä mladých a kvalifikovaných do zahraničia.

SMER - sociálna demokracia urobí zásadný obrat v postoji k tomuto traumatizujúcemu problému spoločnosti a od merania nezamestnanosti sa sústredí na to, aby čo najviac ľudí pracovalo. Zamestnanosť samozrejme ovplyvňuje celkový stav hospodárstva, vzdelanosť, štruktúra odvetví a celý rad ďalších faktorov, ale štát a v ňom konkrétna vláda je zodpovedná za stav zamestnanosti a v prípade nepriaznivého vývoja je povinná hľadať riešenia a konať. SMER - sociálna demokracia preto pripravuje rozhodné kroky v tejto oblasti, ktoré vyústia do ambiciózneho projektu zamestnanosti.

Projekt zamestnanosti bude obsahovať najmä:
 • Zvýhodnenie zamestnávateľa pri prijatí absolventov stredných a vysokých škôl. Mladí ľudia vstupujúci do pracovného procesu majú právo na získanie pracovnej praxe.
 • Podporu projektov a tých investícií, vrátane domácich investorov, kde je vyššia pridaná hodnota a zamestnanosť s cieľom zastaviť odchod vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.
 • Návrat k verejnoprospešným prácam najmä v oblastiach s menej kvalifikovanou pracovnou silou a vyrovnanie podmienok pre poľnohospodárov s okolitými štátmi za účelom vrátiť do týchto oblastí pracovné príležitosti.
 • Podporu vzdelanosti, ktorá zastaví vlnu odchodu za nekvalifikovanou prácou a vyvolá záujem investorov o prácu s vyššou pridanou hodnotou.
Projekt zamestnanosti vyžaduje nové právne prostredie. SMER - sociálna demokracia si je vedomý nutnosti určitej flexibility pracovnej sily, nemôže to však byť len na základe jednostranného prístupu, ktorý vyhovuje iba zamestnávateľom. Neoliberálny Zákonník práce treba vrátiť vo viacerých ustanoveniach do stavu, v akom bol pred poslednou veľkou novelizáciou. Zákonník práce musí zabezpečovať rovnováhu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, dôstojné pracovné podmienky a vyššiu ochranu zamestnanca ako je typické pre európske pracovno-právne prostredie.

SMER - sociálna demokracia urobí všetko, aby sa odborom prinavrátila zásadná úloha dohľadu a stráženia záujmov zamestnancov. Odbory majú nezastupiteľné miesto pri uzatváraní kolektívnych zmlúv. SMER - sociálna demokracia taktiež považuje odbory za neoddeliteľnú súčasť sociálneho dialógu na úrovni vlády a bude spolupracovať so sociálnymi partnermi na báze mechanizmov tripartity. Legislatívne bude takýto postup jasne upravený.


PRÁVO VŠETKÝCH REGIÓNOV NA ROVNOMERNÝ VÝVOJ


SMER - sociálna demokracia považuje výrazné zaostávanie regiónov Slovenska oproti hlavnému mestu a jeho okoliu vo veľkej miere za dôsledok súčasnej vládnej politiky, ktorá sa vyhovára len na trh a úplne rezignovala na úlohy štátu a povinnosť vlády vytvárať podmienky pre rovnomerný rozvoj krajiny.

SMER - sociálna demokracia vidí ako osobitne problematické kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. V týchto rizikových regiónoch SMER - sociálna demokracia presadí prijatie vládnych projektov rozvoja, ktoré okrem iných budú obsahovať nasledovné opatrenia:
 • Zvýšenie mobility pracovnej sily štátnou podporou verejnej dopravy.
 • Použitie daňových a odvodových nástrojov pre stimuláciu miestneho malého a stredného podnikania.
 • Zvýšenie podpory poľnohospodárskej prvovýrobe ako tradičnému odvetviu v týchto regiónoch a s ním súvisiacemu spracovateľskému priemyslu.
 • Alokovanie finančných zdrojov z pomoci EÚ, na základe stanovených indikátorov (HDP, nezamestnanosť, atď.).
 • Dôsledné smerovanie zahraničných investícií do chudobnejších regiónov.
SMER - sociálna demokracia považuje za strategickú podmienku vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi dobudovanie dopravnej infraštruktúry, hlavne diaľničnej.


PRÁVO NA ZDRAVIE A DOSTUPNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Pravicová vláda v oblasti zdravotníctva experimentmi uskutočnenými a vydávanými za reformu dosiahla stav, kedy pacient čoraz viac platí a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa mu neustále znižuje. Slovenskí lekári, zdravotné sestry a ostatní pracovníci v zdravotníctve robia čoraz viac za čoraz menšie platy v podmienkach extrémnej zodpovednosti za ľudské životy. Slovenské zdravotníctvo prestalo byť sociálnou službou pre občana a stalo sa segmentom trhu fungujúcom na neprijateľnom princípe obchodu so zdravím.

SMER - sociálna demokracia považuje zdravotníctvo za oblasť, v ktorej nemôžu prevládnuť čisto trhové princípy. Ak má zdravotníctvo poskytovať občanom kvalitnú a dostupnú starostlivosť v primeranom rozsahu bez ohľadu na sociálne ich postavenie a príjmy, musí sa mu vrátiť charakter sociálnej služby vo verejnom záujme. Aby sa tak stalo, je nevyhnutné realizovať nasledujúce opatrenia:
 • Zvyšovať postupne objem zdrojov tak, aby ich podiel na hrubom domácom produkte dosahoval obvyklú minimálnu úroveň v EÚ.
 • Zastaviť rast sociálne neúnosnej spoluúčasti pacientov a zrušiť poplatky 20 a 50 Sk.
 • Jasne definovať rozsah plne hradenej zdravotnej starostlivosti bez jej výrazného zúženia.
Pre splnenie týchto cieľov budú potrebné okamžité legislatívne zmeny, ktoré umožnia pri rešpektovaní ústavných princípov Slovenskej republiky:
 • Vrátiť verejné zdroje pod kontrolu verejno-právnej zdravotnej poisťovne a zároveň s tým vrátiť zdravotnému poisteniu verejno-právny charakter.
 • Zabezpečiť dostatočný objem zdrojov aj na úhrady finančne náročných výkonov.
 • Prísne kontrolovať oprávnené náklady na správu zdravotných poisťovní.
 • Racionalizovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vytvoriť účinné kontrolné mechanizmy ich kvality.
 • Dôsledne uplatniť rovnaké pravidlá a podmienky na trhu poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti bez ohľadu na vlastnícke vzťahy.
Slovenské zdravotníctvo sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou sociálneho systému štátu fungujúceho na princípoch solidarity.