KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Zápisnica zo zasadnutia okresného snemu strany SMER - SD

Dátum: 07.04.2005

PROGRAM ZASADNUTIA OKRESNÉHO SNEMU STRANY SMER-SD Košice I. :
1.Otvorenie, privítanie hostí
2.Schválenie programu, rokovacieho poriadku, volebného poriadku, voľba návrhovej a volebnej komisie, voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3.Správa o činnosti okresnej organizácie SMER - SD Košice I. za uplynulé obdobie a plán hlavných úloh pre rok 2005
4.Správa o hospodárení okresnej organizácie za rok 2004
5.Vystúpenie krajského predsedu strany SMER - sociálna demokracia
6.Doplnenie okresnej rady v zmysle záverov V. snemu SMER
7.Diskusia
8.Návrh na uznesenie
9.Záver.
 
K bodu 1/
-zasadnutie otvoril a viedol pán Ján Miterpák - podpredseda OR SMER-SD Košice I.
-privítal prítomných hostí: Petra Žigu - predsedu KR SMER-SD Košice, Moniku Smolkovú - podpredsedníčku KR SMER- SD, poslancov NR SR - p. Jozefa Buriana a Jozefa Bučeka
 
K bodu 2/ - procedurálne otázky
-Schválenie programu - predložený návrh programu zasadnutia Okresného snemu strany SMER-SD bol jednomyseľne schválený bez pripomienok.
-Volebný a rokovací poriadok - materiál bol predložený písomne všetkým prítomným delegátom - s pripomienkami p. Filasa k návrhu Rokovacieho poriadku v bode I. Priebeh rokovania snemu v ods. 1/ , v bode II. voľba orgánov snemu v ods. 2/ a bode III. Hlasovanie a prijímanie uznesení v ods. 3/ a Hanušina rovnako v bode III/ods. 3 - tieto pripomienky boli dané bez návrhov - vysvetlenie podali p. Mitterpák a p. Žiga.
Volebný a rokovací poriadok bol schválený s výsledkom hlasovania: za - 62, proti - 2, zdržali sa hlasovania - 5
-Voľby pracovných komisií snemu:
1. Mandátová komisia: Anna Zimmermannová, Klára Remiášová, Jana Ďuricová - komisia schválená jednomyseľne
2. Volebná komisia: Miroslav Orság, Mária Galajdová, Ľubomír Zavarský - komisia schválená jednomyseľne
3. Návrhová komisia: Eva Kačalková, Michal Kopka, Jozef Weiser - komisia schválená jednomyseľne
4. Zapisovateľ: Milena Lešková - schválená jednomyseľne
5. Overovatelia zápisnice: Peter Tóth, Alojz Družbacký - schválení jednomyseľne
6. Skrutátori: Ján Bílek, Otto Brixi - schválení jednomyseľne
7. Pracovné predsedníctvo: Peter Greguš - predseda OR SMER-SD Košice I., Ján Mitterpák - podpredseda OR SMER-SD Košice I., Miroslav Orság - podpredseda OR SMER-SD Košice I. - schválené jednomyseľne
 
K bodu 3/
Správa o činnosti okresnej organizácie SMER - SD Košice I. za uplynulé obdobie a plán hlavných úloh pre rok 2005
-predniesol p. Peter Greguš - predseda OR SMER-SD Košice I.
 
Vážené kolegyne, kolegovia

Nakoľko sa v súvislosti s dokončením integračného procesu ľavicových strán rozšírili naše rady o 41 členov, chcem ich v mene celej okresnej organizácie aj v svojom mene medzi nami čo najsrdečnejšie privítať a vysloviť presvedčenie, že aj ich prispením sa naša spoločná práca stane zmysluplnšou a úspešnejšou. Zosilnie akcieschopnosť okresnej rady, jednotlivých klubov a celej členskej základne.

Vážené kolegyne, kolegovia

Okresná rada Košice I. pracovala od obdobia volieb rady na okresnom sneme strany dňa 6.11.2003 v tomto 8 - člennom zložení :

- Greguš Peter ( okresný predseda )
- Dr. Mitterpák Ján ( podpredseda )
- Ing. Zimmermanová Anna ( členka zodpovedná za činnosť klubov )
- p. Kačalková Eva ( hospodár a členka zodpovedná za činnosť klubov )
- Ing. Arch. Družbacký Alojz
- Ing. Ihnát Miloš
- MUDr. Valko Ján
- Ing. Dančišin Ján ( zapisovateľ )

Dňom 1.2.2005 na základe Dohody o zlúčení SMER-u a SDĽ vymenovalo vedenie strany SMER-sociálna demokracia za okresného podpredsedu p. MVDr. Miroslava Orsága, CSc.

V zmysle tejto istej dohody dnes voľbou doplníme našu okresnú radu o 1 člena SDĽ.

Za obdobie od okresného snemu, ktorý sa uskutočnil dňa 6.novembra 2003 zasadala okresná rada 14 krát na riadnych zasadnutiach a 7 krát na mimoriadnych zasadnutiach. Zasadania sa uskutočňovali v kancelárii okresnej rady na Letnej 45, ktorú máme spoločne prenajatú s okresnou organizáciou Košice II. Na zasadnutia okresnej rady boli pozývaní predsedovia jednotlivých klubov a 2x za toto obdobie boli pozvaní naši poslanci za MČ Ťahanovce, Staré mesto a Sever.

Hlavnou náplňou zasadnutí okresnej rady je zabezpečovanie plnenia uznesení predsedníctva strany, snemov strany, plnenie uznesení z rokovaní Krajskej rady a uznesení členských schôdzí. Kontakt s členskou základňou v období od okresného snemu sa konal prostredníctvom dvoch členských schôdzí a hlavne prostredníctvom stretnutí jednotlivých klubov. Na zasadnutiach jednotlivých klubov sa vždy zúčastňovali členovia okresnej rady.

Na základe rozhodnutia našej Krajskej rady dňom 1.4.2005 bude naša okresná organizácia spolu s okresnou organizáciou Košice II. využívať bývalú kanceláriu Mestského výboru SDĽ na Hlavnej ul. č. 68 ako svoju okresnú kanceláriu. Táto kancelária je veľmi vhodným miestom aj pre zasadnutia našich klubov. Budúcnosťou práce klubov sa bude posilnená okresná rada zaoberať už na prvom svojom zasadnutí po tomto sneme. Prvoradou úlohou bude vyriešiť fungovanie okresnej kancelárie v súčinnosti s okresnou radou Košice II. tak, aby sme našich členov a sympatizantov naučili navštevovať kanceláriu tak, aby sa stala základným pilierom a zdrojom prenosu vnútrostraníckych informácií.

Vážené kolegyne, kolegovia

Bezprostredne po okresnom sneme v novembri začali prípravy na zvládnutie petičnej akcie smerujúcej k vypísaniu predčasných volieb. Pri zbere podpisov na petičné hárky sa ukázala obetavosť jednotlivých členov. Za výnimočnú obetavosť v nie práve vhodných klimatických podmienkach patrí naše poďakovanie hlavne týmto našim členom : pp. Remiášová, Tóth, Zavarský, Pach, Šaššák, Kozák, Mitterpák, Zimmermannová, Šimon, Takáč, Ďuricová, Družbacký.

Začiatok roka 2004 sa niesol v znamení príprav referendovej kampane a v znamení príprav na hladký priebeh referenda a prezidentských volieb.

Úspešne môžeme hodnotiť priebeh distribúcie materiálov k referendovej kampani. Treba ovšem zdôrazniť, že na tejto distribúcii sa podieľal zase len úzky okruh našich členov. Opäť raz sme sa presvedčili, že mnoho našich členov si dokázalo nájsť dostatok výhovoriek, len aby sa nemuseli na distribúcii podieľať. Najväčšiu zásluhu na úspešnom priebehu distribúcie materiálov mal okresný podpredseda pán Mitterpák, ktorý celú túto akciu úspešne zmenežoval.

Nechcel by som zabudnúť na nikoho z našej členskej základne, ale najväčší podiel na úspešnej distribúcii reklamných materiálov ku referendovej kampani mali títo naši členovia a sympatizanti : pp. Remiášová, Kačmarík, Holub, Šašák, Beličák, Tóth, Zimmermannová, Kačalková, Takáč, Ďuricová. Ivanov, Zavarský, Vnuková, Marcinková, Gavrunová, Krinický, Zavarský, Kičura, Halátová, Nagy, Valko. Mitterpák, Weiszer, Šimon, Brixi, Bílek, Varga.

Samotné voľby prebehli v našom okrese bez negatívnych javov. V skutočnosti sme obsadili :
- všetky komisie pre voľbu prezidenta až na tri / choroba členov komisie /
- všetky komisie pre referendum až na jednu / náhla PNS /
Vďaka patrí hlavne vedúcim jednotlivých klubov, že sme obsadili okrskové komisie v našich šiestich mestských častiach. O vhodnom výbere členov jednotlivých okrskových komisií svedčí aj fakt, že pri monitorovaní výsledkov referendovej kampane sme patrili k najlepším okresným organizáciám v celoslovenskom meradle.

Máj minulého roka sa niesol v znamení príprav k úspešnému zvládnutiu kampane k voľbám do Európskeho parlamentu. Dňa 30.V.2004 sa v Košiciach uskutočnil výjazd poslancov strany Smer do Európskeho parlamentu. Súčasťou celodenného výjazdu poslancov bol MDD v areáli na Aničke, ktorí sme spoluorganizovali spoločne s okresnou organizáciou Košice II. Výjazd europoslancov za stranu SMER pokračoval v Nižnej Myšli, kde sa uskutočnil futbalový zápas medzi internacionálmi TJ Nižná Myšľa a mužstvom Smer-u. Celodenný výjazd poslancov vyvrcholil o 18.00 hod. v Košiciach pred Immaculatou večerným mítingom, ktorého sa zúčastnili členovia okresnej rady , škoda, že chýbali na tomto podujatí ďalší naši členovia.

Dobre sme sa pripravili aj na samotné voľby do Európskeho parlamentu, keď sa nám podarilo obsadiť všetky okrskové komisie. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým členom za dobrú spoluprácu pri monitorovaní výsledkov týchto volieb.

Záver roku 2004 a prvé dva mesiace tohto roku sa niesol v znamení Slávnostného snemu strany SMER, ktorý sa uskutočnil dňa 11.12.2004 v Bratislave. Bezprostredne po jeho skončení sme začali napĺňať závery, vyplývajúce z tohto snemu. Týkali sa hlavne integrácie stredoľavých strán v podmienkach našej okresnej organizácie.

Členská základňa okresnej organizácie postupne od posledného okresného snemu rástla, čo sa prejavilo hlavne na raste základne v období od marca do mája 2004, a v období novembra a decembra 2004.. Výsledkom integrácie medzi stranou SMER a SDĽ je rozšírenie našej členskej základne k 15.02.2005 o 41 členov.

Okresná organizácia strany SMER-sociálna demokracia Košice I má k dnešnému dňu 180 členov.

Aktívnu politiku strany na úrovni nášho okresu upevňujú a rozširujú naše kluby. Od posledného snemu sa ich činnosť rozšírila a zefektívnila. Poďakovanie patrí nielen vedúcim klubov, ale všetkým členom, ktorí sa na práci klubov aktívne zúčastňujú a venujú tejto práci veľa zo svojho voľného času. Samozrejme okrem rezerv v činnosti okresnej rady vidíme určité rezervy aj v práci samotných klubov. Určité nedostatky sa prejavujú hlavne v komunikácii, učíme sa ich spoločne odstraňovať. Napriek tomu, že sa práce v kluboch zúčastňujú členovia okresnej rady, naďalej pretrváva v našej práci neschopnosť spoločne zdokonaliť systém informovanosti celej členskej základne tak z úrovne okresnej rady smerom k všetkým členom strany, ako aj smerom opačným. To isté platí aj o našich rezervách pri zviditeľňovaní sa v našom okrese. Do určitej miery je to spôsobené určitou antipatiou a nezáujmom ľudí o politiku všeobecne a špecificky v našom okrese. Usilujeme sa pritiahnuť k práci v strane hlavne mladú generáciu, čo sa nám zatiaľ nedarí podľa našich predstáv.

V nasledujúcom období čaká našu okresnú organizáciu mimoriadne dôležité obdobie - obdobie príprav a samotné voľby do VÚC Košického samosprávneho kraja. Ešte máme v živej pamäti prvé voľby do VÚC v našom okrese. Tieto voľby pre nás neskončili práve najlepšie, v našej kandidátke absentovali výrazné osobnosti s vyššou pravdepodobnosťou ich zvoliteľnosti a celková predvolebná kampaň prebehla bez pozitívneho efektu, čo malo za následok, že v týchto voľbách neuspel ani jeden náš kandidát. Na neúspechu našich kandidátov sa však podieľal celospoločenský pohyb, nálady a vernosť voličov. Nie sme tým okresom, kde sa výsledok naozaj riadi sympatiami ku konkrétnemu človeku.

Ani v komunálnych voľbách sme nedopadli oveľa pozitívnejšie. Celkovo v okrese máme len piatich poslancov v jednotlivých mestských častiach. Z chýb spred štyroch rokov sa musíme bezpodmienečne poučiť.

Dôležitosť a poslanie VÚC v spojitosti so špecifickým charakterom nášho okresu kladie nám členom a okresnej rade za úlohu podporiť takých kandidátov, ktorí svojim osobnostným a profesným potenciálom budú zárukou úspešného presadzovania základných myšlienok našej strany.

Mimoriadnu pozornosť musíme aj naďalej venovať mravenčej politickej práci na území celého okresu, s dôrazom na skvalitňovanie práce celej členskej základne.

Základné úlohy okresnej organizácie pre rok 2005 by som zhrnul do štyroch okruhov :
 
1.Voľby do VÚC Košického samosprávneho kraja
-pri výbere kandidátov na poslancov do samosprávneho kraja dbať na to, aby mali vysoký predpoklad zvoliteľnosti a aby sa jednalo o prirodzené osobnosti okresu
-pri spracovaní volebnej kampane sa vyvarovať chýb z predchádzajúcich volieb a zohľadniť predsa len odlišné špecifiká jednotlivých mestských častí nášho okresu.
 
2.Skvalitňovanie straníckej práce
-zabezpečiť skvalitnenie práce okresnej rady, do práce rady zahrnúť okrem vnútrostraníckych otázok aj otázky týkajúce sa problematiky samotného okresu a jeho jednotlivých mestských častí, pričom do väčšej miery využiť poznatky našich poslancov v jednotlivých miestnych parlamentoch
-väčší dôraz klásť na zvyšovanie aktivity členskej základne. Prvoradým predpokladom je pravidelné sa stretávanie členov strany v kluboch.
 
3.Prehlbovanie vplyvu SMER - SD v okrese
-zabezpečiť pravidelné sa stretávanie občanov nášho okresu s predstaviteľmi SMER-SD, poslancami NR a našimi poslancami v miestnych parlamentoch s cieľom získania potencionálnych voličov pre politiku SMER-SD
-dôležitá v tomto smere je kvalitná a zmysluplná práca našich poslancov pre skvalitnenie života našich spoluobčanov
 
4.Zdokonalenie procesu straníckych informácií
-pravidelne na zasadnutiach okresnej rady a kluboch informovať o zámeroch, aktuálnych rozhodnutiach a postupoch strany v súvislosti so sociálno-spoločenskými udalosťami i aktivitách poslancov SMER-SD v NR SR.
-zabezpečiť, aby na každej členskej schôdzi a podľa požiadaviek aj na schôdzach klubov sa zúčastnil člen Predsedníctva SMER-SD, resp. poslanec NR SR.
 
Vážené kolegyne, kolegovia

Dovoľte mi z tohto miesta poďakovať sa všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na akciách organizovaných našou stranou, či už sa jednalo o akcie nami organizované, ostatnými okresnými organizáciami, resp. krajskou organizáciou.

Poďakovanie patrí aj našim poslancom v miestnych parlamentoch, menovite p. Ing. Kozákovi, Ing. Vargovi, Ing. Ihnátovi a MUDr. Valkovi a Ing. Weiserovi, vedúcim klubov a členom okresnej rady.

Vážené kolegyne, kolegovia

Záverom chcem vyjadriť presvedčenie, že dnešný náš okresný snem zavŕšil proces integrácie stredoľavých strán v našom okrese a bude len na nás všetkých, ako ľavica v meste posilní svoj vplyv. Prvou previerkou našej sily sa stanú voľby do Košického samosprávneho kraja.
 
K bodu 4/
Správa o hospodárení okresnej organizácie Košice I. za rok 2004
-predniesla p. Eva Kačalková - hospodárka OR SMER-SD Košice I. - správa bola jednomyseľne schválená.
 
  Počiatočný stav k 1.1.20046.270,60 Sk  
  Príjem z členských príspevkov13.360,00 Sk  
 
  Výdaje:
  Petičná akcia1.190,00 Sk  
  Poštovné a administratívne výdavky1.667,00 Sk  
  Prebytok pokladne odvedený KR SMER-SD12.000,00 Sk  
 
  Zostatok pokladne k 31.12.20044.773,60 Sk  
 
K bodu 5/
Vystúpenie krajského predsedu strany SMER - sociálna demokracia - p. Peter ŽIGA
-dnešný snem je tak trochu zvláštnym snemom - zvláštny tým, že nastala integrácia stredo-ľavého priestoru politických strán na Slovensku;
-na súčasných okresných snemoch napĺňame rozhodnutia republikových orgánov a snemov našich strán (SDSS, SDĽ, SMER);
-zhodnotil počet preregistrovaných členov SDĽ do strany SMER-SD v konkrétnych číslach na celoslovenskej úrovni, ako aj na úrovni Košického kraja - v rámci SR = z celkového počtu 9 699 členov SDĽ bolo preregistrovaných 4 958 členov, čo je 51,16 %. V Košickom kraji z celkového počtu 1 146 členov SDĽ bolo preregistrovaných 702 členov, čo je 61,26 % (percentuálne viac bolo preregistrovaných členov už len v Nitrianskom kraji);
-informoval o plnení personálnych dohôd medzi stranou SDĽ a SMER;
-informoval o príprave na voľby do VÚC - voľby VÚC majú dva rozmery:
1. voľby predsedu KSK
2. voľby poslancov KSK
-v rámci tohto bodu podal informáciu o možných koaličných zoskupeniach, o počte mandátov, nevylúčil ani samostatný postup strany SMER-SD v súvislosti s voľbou poslancov KSK (SMER-SD má v Košickom kraji preferencie 26 %)
-strana SMER-SD pripravuje systém školení kandidátov na poslancov VÚC - v súvislosti s tým sa uskutoční I. konferencia dňa 30. 4. 2005 a ďalšia koncom mája 2005;
-predseda KR SMER-SD požiadal predsedu OR SMER-SD Košice I. o vytipovanie vhodných kandidátov na poslancov VÚC.
 
Správa mandátovej komisie - Anna Zimmermannová

Vážené pracovné predsedníctvo, vážené delegátky, delegáti, vážení hostia,

Na okresný snem strany SMER-SD Košice I. bolo pozvaných 139 delegátov, z toho bolo ospravedlnených 9 delegátov, prítomných a prezentovaných bolo 69 delegátov, čo činí 49,64 %.
Mandátová komisia konštatuje, že okresný snem strany SMER-SD Košice I. je v zmysle Rokovacieho poriadku uznášania schopný.
 
K bodu 6/
Doplnenie okresnej rady v zmysle záverov V. snemu SMER
V zmysle schváleného Volebného poriadku a Dokumentu o integrácií stredoľavých strán schváleného na V. sneme strany SMER dňa 11.12.2004 prebehli voľby jedného člena na doplnenie OR SMER-SD Košice I. Navrhnutý kandidát vyslovil so svojou voľbou súhlas.
Voľby prebehli tajným hlasovaním na návrh okresného predsedu strany SMER - SD.
Každý člen strany prítomní na okresnom sneme obdržal pri prezentácii volebný lístok s menom a priezviskom kandidáta na doplnenie okresnej rady - Ing. Milan Hauliš.
Prítomní členovia boli oboznámení s jeho životopisom a zároveň sa prítomným delegátom predstavil.

Výsledky tajných volieb:
  Počet vydaných volebných lístkov pri prezentácií členmi mandátovej komisie:69  
  Počet odovzdaných volebných lístkov:72  
  Počet platných odovzdaných volebných lístkov:63  
  Počet neplatných odovzdaných volebných lístkov:9  

Volebná komisia konštatuje nesúlad medzi počtom prítomných delegátov = vydaných volebných lístkov a odovzdaných volebných lístkov. Vyzvala prítomných členov, ktorí nie sú zaprezentovaní, aby tak učinili.
Prítomní delegáti zobrali predloženú informáciu na vedomie a súhlasili s výsledkom volieb.
Volebná komisia v závere konštatuje, že p. Ing. Milan Hauliš bol zvolení za člena OR SMER-SD Košice I (v zmysle vyššie uvedených výsledkov hlasovania)


Volebná komisia v zložení: Miroslav Orság, Mária Galajdová, Ľubomír Zavarský
 
K bodu 7/
DISKUSIA
 
Mária GALAJDOVÁ
-Vážený pán krajský predseda strany SMER, vážené predsedníctvo, dámy a páni,

dnešný okresný snem strany SMER-SD nás informuje o zlúčení dvoch ľavicových strán so stranou SMER-SD. Osobne si myslím, že toto rozhodnutie vedenia strany SMER a jednotlivých strán je správne úplne z jednoduchého dôvodu. V tejto dobe bol a je najvyšší čas spojiť ľavicové sily a tak vytvoriť protiváhu pravicovým, konzervatívnym stranám, aby slovenská politika bola konečne normálna. Som presvedčená, že bez silnej ľavicovej strany budú ľudia hračkou v rukách pravice, ktorá dnes "vyrába" zákony, ktoré odmietajú zaručiť slušný život, ohrozenie sociálnych istôt a dôstojnú starobu. Ako sme počuli v správe okresného predsedu spojili sme sa so stranou SDĽ a SDA. Každý vie, že SDĽ vznikla ako nová samostatná strana. Mala veľa členov v bývalej KSS, ale aj nových členov, ktorí do SĎL nevstupovali kvôli funkciám, ale hodnotám a ideálom. Je mi smutno, keď sa pozriem dozadu, že tí na ktorých 12 rokov pracovali radoví členovia si 12 rokov užívali poslaneckých platov vďaka vtedajším voličom SDĽ, sa dnes tvária, že s touto stranou už nemajú nič spoločné. Avšak tí, skutoční ľavičiari by potrebovali byť zastrešení stranou, ktorá tieto ideály môže naplniť a to je naša strana SMER-SD. Naša strana prostredníctvom médií dáva našim občanom na vedomie, že má dosť nápadov pre riešenie celospoločenských problémov, keď jej občania odovzdajú svoj hlas vo voľbách 2006 a pritom ani nemusí tunelovať a rozkrádať štátnu kasu. Pred týmito veľkými voľbami nás čakajú voľby do VÚC. Nemôže ísť iba o predstavy, vízie a sľuby. Naši voliči sú už natoľko vyspelý, že keď počujú kandidáta, ten ich musí osloviť nielen menom, svojou vyzážou, charizmom alebo sľubmi, ale mali by konkretizovať svoje predstavy, resp. konkrétne načrtnúť kroky, postupnosti ako svoju myšlienku realizovať. Výber kandidátov pre voľby do VÚC je veľmi dôležitá vec, mám za to, že sa musí skĺbiť entuziazmus mladších so skúsenosťami starších, ktorí už aj v politike na komunálnej úrovni pôsobili. Prečo to hovorím? Aj ja som bola jednou z tých, keď som po prvý krát dostala v komunálnych voľbách v roku 1994 šancu, bola situácia podstatne horšia ako dnes. Často sa nebolo o čo oprieť a ja som vtedy dostala od života prostredníctvom občanov príležitosť ukázať, či viem so svojimi 2 ľavicovými poslancami ovplyvniť túto komunálnu politiku a ako život ukázal, boli sme to my o ktorých ostatní hovorili, že sme jazýčkom na váhach. Vo voľbách v roku 1998 taktiež sa ukázalo, že v koalícii 3 strán (tzv. 3 - S - SOP, SDĽ, SDSS) sme dosiahli 28 poslancov zvolených za túto koalíciu do malého parlamentu v našom meste a jeho najpodstatnejšej mestskej časti - Staré mesto. Nie je tu cieľom spomínať a vymenovať všetko čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Za seba poviem, že za najväčší prínos tohto volebného obdobia vidím zriadenie 6 mimorozpočtových fondov, ktorých podmienky boli adresne, transparentne použité na konkrétny účel, výkon, službu občanovi, voličovi. Dovolím si povedať, že v tomto období sa nám podarilo ukázať, či vieme so svojimi kolegami poslancami podľa nových zákonov a konštitujúcich sa nových noriem pracovného života upevniť novú funkčnú fungujúcu samosprávu.

Teda záverom chcem povedať, že v každom smere navrhnutý by mal byť taký kandidát, ktorý v prípade, že dostane dôveru voličov, bude aktívny počas celého funkčného obdobia, sám iniciatívne sa musí podieľať na plnení volebného programu VÚC strany SMER-SD.
 
Milan HAULIŠ
-vo svojom vystúpení poďakoval prítomným delegátom za svoje zvolenie za člena OR SMER-SD.
-informoval o svojej aktívnej činnosti v odboroch v mieste svojho pracoviska.
 
Jozef BURIAN - poslanec NR SR
-venoval sa problematike volieb do VÚCE, príprave a návrhu kandidátov
-informoval o aktivitách poslancov NR SR za SMER - spoplatnenie VŠ, valorizácia dôchodkov
 
Pavol HANUŠIN
-vyslovil počudovania nad spôsobom volieb - nezrovnalosť hlasov s počtom zaregistrovaných delegátov,
-požiadal o predstavenie predsedov klubov v okrese Košice I. a zároveň o oboznámenie sa s organizačnou štruktúrou v okrese Košice I.,
-informoval sa o výbere kandidátov na poslancov do VÚC (kabinetné, nominačné?)
-venoval sa otázke postavenia poslaneckého klubu v KSK - zlúčenie sa zatiaľ neprejavilo.
 
Michal KOPKA
-prezentoval voľby do VÚC v roku 2001,
-je dôležitý praktický výkon strany voči voličom, nielen dobrý volebný program,
-nevyužíva sa potenciál Košického kraja na využitie v oblasti cestovného ruchu, preferuje sa automobilový priemysel,
-rozobral otázku absencie využívania štrukturálnych fondov na niektorých úrovniach - implementačné agentúry - NUTS II.
 
Peter TÓTH
-informoval prítomných o možnosti využitia k svojej činnosti internetovú stránku strany SMER-SD,
-informoval prítomných delegátov o svojom klube strany SMER-SD, ktorého je predsedom - Košice-Sever,
-požiadal p. Žigu, predsedu KR SMER-SD, aby členovia našej organizácie mali možnosť prístupu na internetovú stránku,
-svoje vystúpenie ukončil slovami: "Modrá je dobrá" ale "Ľavá je ešte lepšia".
 
Peter GREGUŠ
-predstavil predsedov jednotlivých klubov v okrese Košice I.
Košice - Sever: Peter Tóth
Košice - Staré mesto: Peter Šimon
Košice - sídl. Ťahanovce: Ľubomír Zavarský
-v súvislosti s voľbami do VÚC informoval o tom, že návrhy okresnej rade už predložili jednotlivé kluby.
 
Michal PORVAŽNÍK
-odpovedal a reagoval na vystúpenie p. Michala Kopku, nakoľko je členom odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
 
Vojtech VARGA
-odporúča OR SMER-SD Košice I. - vypracovať všeobecný návrh Rokovacieho a Volebného poriadku pre podmienky okresu Košice I.
-navrhuje do budúcnosti rokovať a hlasovať o návrhoch Rokovacieho a Volebného poriadku zvlášť.
 
Monika SMOLKOVÁ
-SMER-SD má platný celoslovenský Rokovací a Volebný poriadok
 
Predsedajúci pán Ján Mitterpák ukončil diskusiu a vyzval predsedníčku Návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie z dnešného zasadnutia snemu OR SMER-SD Košice I.
 
K bodu 8/
Návrh na uznesenie
-predložila p. Eva Kačalková
 
Návrh na uznesenie zo zasadnutia snemu Okresnej organizácie SMER - SD Košice I.

Okresný snem SMER-SD Košice I.
 
I.B e r i e   n a   v e d o m i e
1/  Vystúpenie krajského predsedu SMER-SD - Ing. Petra Žigu
2/  Správu mandátovej komisie prednesenú p. Annou Zimmermannovou
 
II.S c h v a ľ u j e
1/  Správu o činnosti okresnej organizácie SMER-SD Košice I. za uplynulé obdobie a plán hlavných úloh pre rok 2005 prednesenú p. Petrom Gregušom
2/  Správu o hospodárení okresnej organizácie SMER Košice I. za rok 2004 prednesenú p. Evou Kačalkovou
3/  Správu volebnej komisie prednesenú p. Miroslavom Orságom (v bode 6/ tejto zápisnice)
 
III. Z v o l i l
1/  p. Ing. Milana Hauliša za člena okresnej organizácie SMER-SD Košice I.
 
IV.U k l a d á
1/  Okresnej rade SMER-SD Košice I. prerokovať podnety a námety z okresného snemu a o Stanovisku OR SMER-SD Košice I. informovať na najbližšej členskej schôdzi a zasadnutiach klubov okresu Košice I. Zodpovedný: predseda OR SMER-SD Košice I.
 
Predložený návrh na uznesenie bol prítomnými delegátmi jednomyseľne odsúhlasený.


V Košiciach, 7. apríla 2005
Zapísala: Milena Lešková
 
Zápisnica zo zasadnutia okresného snemu strany SMER - SD - foto č. 1

Zápisnica zo zasadnutia okresného snemu strany SMER - SD - foto č. 2