KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Zámery KSK na roky 2014 - 2017

Dátum: 20.11.2013
Kancelária: Košice - mesto

Školstvo
 • Na základe analýz spracovať stratégiu výchovy a vzdelávania na roky 2013 - 2017.
 • Pokračovať v optimalizácii siete škôl a školských zariadení v súlade s Koncepciou rozvoja odborného vzdelávania a s vývojom počtov žiakov v školách a školských zariadeniach.
 • V spolupráci so zamestnávateľmi, aj formou grantov, dopĺňať vybavenia COV a napojiť postupne všetky stredné odborné školy na COV s príslušným zameraním.
 • V spolupráci so zamestnávateľmi a univerzitami vytvoriť podmienky pre preškoľovanie pedagógov a zamestnancov partnerských firiem na nové technológie a výrobné procesy v COV. Prioritne sa zamerať na rozvoj IT technológií v spolupráci so združením IT Valley.
 • Podporovať vznik ďalších alokovaných tried SOŠ hlavne v blízkosti miest s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Reagovať na výzvy ministerstiev a vytvárať projekty pre rozvoj výchovno - vzdelávacieho procesu a jeho materiálno-technického zabezpečenia na školách.
 • Propagovať a podporovať celoživotné vzdelávanie rozširovaním možností doplnenia vzdelania a možností rekvalifikácie cez akreditované programy hlavne v COV.
 • Podporovať rozvoj tvorivosti žiakov stredných škôl organizovaním súťaží, výstav spojených s prezentáciou výrobkov žiakov.
 • Rozširovať počet športov v dlhodobých súťažiach a zapájať do aktívnej športovej činnosti vyššie percento stredoškolákov.
 • Vybudovať energetický manažment s cieľom trvalého udržania energetických úspor.
 • Na základe tzv. motivačných kritérií uplatňovať v systéme tvorby rozpočtu SŠ aj kvalitatívne kritériá

Sociálne veci
 • Postupne zavádzať prvky deinštitucionalizácie a zabezpečovať individuálny prístup ku klientom. Zariadenia smerovať k rodinnému typu.
 • Postupne znižovať kapacitu veľkých zariadení a zároveň zavádzať komunitný systém poskytovania služieb
 • Vykonávať pravidelné kontroly úrovne poskytovaných sociálnych služieb podľa štandardov kvality
 • Zmeny v legislatíve zavádzať do praxe pre občana čo najprijateľnejším spôsobom
 • Vypracovať a distribuovať do obcí aktuálny infoleták so zameraním na bezplatné špecializované poradenstvo, rozšíriť sieť poradcov
 • Zaviesť v zariadeniach softvérovú podporu poskytovania sociálnych služieb za účelom zvýšenia efektivity a kvality
 • Realizovať ďalšie ročníky odbornej konferencie o nových trendoch v sociálnych službách s medzinárodnou účasťou.
 • Ďalej realizovať festivaly pre klientov DSS: Most úsmevov a Zimná blumiáda
 • Zvýšiť počet miest v zariadeniach pre občanov v krízovej životnej situácii (domovy na pol ceste, zariadenia núdzového bývania, útulky...)
 • Zriadiť kontaktné miesto pre rodiny a klientov s Alzheimerovou chorobou
 • Poskytovať sociálne služby tak, aby sa ich ponuka čo najviac približovala dopytu občanov.

Zdravotníctvo
 • Vykonávať kontroly u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
 • So strategickým partnerom v nemocniciach KSK intenzívne komunikovať o investíciách do medicínskej techniky a rekonštrukcií
 • Spustiť elektronické moduly registrov poskytovateľov zdravotnej, lekárenskej starostlivosti a lekárskej služby prvej pomoci a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu
 • Zvýšiť počet poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktorí komunikujú elektronicky
 • Optimalizovať sieť poskytovateľov LSPP za účelom zvýšenia kvality a efektivity
 • Realizovať model jednej stabilnej lekárne s nepretržitou prevádzkou v každom okrese s nadväznosťou na LSPP
 • Pre občanov pripraviť brožúru „Sprievodca zdravotníctvom “
 • Pravidelne informovať a zvyšovať právne povedomie občanov v oblastiach platieb, cenníkov, ordinačných hodín, prednostného ošetrenia, postupu pri zmene lekára...
 • Pravidelne pripomienkovať návrhy noviel zákonov
 • Zintenzívniť spoluprácu a komunikáciu medzi kľúčovými inštitúciami v oblasti zdravotníctva (regionálna lekárska komora, komora sestier a pôrodných asistentiek, zdravotné poisťovne...)

Doprava
 • Využívať dostupné zdroje EÚ na modernizáciu regionálnych ciest, znižovanie bezpečnostných rizík najmä v prejazdných úsekoch cez obce a mestá, elimináciu hluku a vibrácií v súlade so Strategickým plánom rozvoja, modernizácie a údržby ciest II. a III. triedy (Regionálny MASTER PLAN).
 • Budovať protipovodňové systémy proti poškodzovaniu ciest a mostov
 • Zefektívniť činnosť správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK najmä v oblasti opráv ciest
 • Presadzovať urýchlené dobudovanie diaľničného prepojenia D1 Bratislava – Košice v úseku Budimír – Bidovce, prípravu rýchlostnej komunikácie R2 v úseku Šaca – Košické Olšany a urýchlenie prípravy ďalších stavieb
 • V spolupráci s ostatnými krajmi dosiahnuť zmeny legislatívy smerujúce k posilneniu financovania a ochrany regionálnych ciest - obmedzenie tranzitnej nákladnej dopravy na regionálnych cestách, úprava prerozdelenia daní a zvýšenie príjmov KSK, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami zo strany štátu
 • Vyvíjať tlak na presun čo najväčšieho objemu nákladnej prepravy po koľajniciach
 • V pravidelnej autobusovej doprave presadzovať hospodárnu dopravnú obslužnosť kraja, ktorá zodpovedá dopytu cestujúcich vzhľadom na frekvenciu, presnosť, pravidelnosť spojov a možnosti prestupu
 • Zjednotiť tarifný a prepravný systému verejnej dopravy (prímestskej, mestskej i železničnej) s cieľom vzniku integrovaného dopravného systému
 • Zvyšovať kvalitu služieb, pokračovať v obnove vozidlového parku, zlepšovať informovanosť cestujúcich (informačné tabule, prestupné terminály)
 • Služby vo verejnom záujme zabezpečovať hospodárne - vypisovaním verejných súťaží na obsluhu územia

Kultúra a cestovný ruch
 • Využívať potenciál Ostrovov kultúry – investičných projektov EHMK – na organizovanie príťažlivých multižánrových podujatí a rozšírenie poskytovaných kultúrnych služieb
 • Prispôsobiť inštitucionálnu formu kultúry súčasným potrebám
 • Posilniť tie kultúrne služby, ktoré napomôžu rozvoju kreatívnej ekonomiky a inováciám
 • Kvalitnejšie prezentovať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo a využiť ho pre regionálny rozvoj
 • Napĺňať Koncepciu rozvoja tradičnej ľudovú kultúry a hľadať moderné formy jej prezentácie a využitia v ekonomike
 • Intenzívne sieťovať aktérov v CR ( KOCR) a skvalitniť služby v CR- vybudovať silné destinácie
 • Rozvíjať myšlienku kultúrneho cestovného ruchu cez program Terra Incognita
 • Využiť všetky možnosti na vzájomné prepájanie, skvalitnenie a rozšírenie siete cyklotrás na území kraja

Regionálny rozvoj
 • Spájať všetky súkromné i verejné subjekty pôsobiace v regióne, hľadať spoločné riešenia na vyrovnávanie rozdielov životnej úrovne v regiónoch a vytvárať tlak na ústredné orgány na legislatívnu podporu tohto procesu
 • Užšie spolupracovať s podnikateľskou sférou pri príprave odborníkov, ale aj pri formovaní striebornej ekonomiky – služieb pre starších ľudí
 • Lepšie zhodnotiť potenciál súmestia Košice – Prešov s vedomím, že lídrom hospodárskeho rastu sú veľké aglomerácie
 • Nájsť odpovede pre vidiek – v KSK je veľa malých obcí, ktoré samostatne nedokážu riešiť vlastné rozvojové projekty, podporovať ich spájanie do väčších celkov.
 • Pri riešení dôsledkov extrémneho počasia hľadať systémové riešenia pre celý región s pomocou európskych fondov
 • Využiť príležitosti európskej podpory výskumu a inovácií a spájať pri tom regionálne subjekty v odboroch: informačné a komunikačné technológie, automatizácia a robotika, mechatronika a medicína, efektívne využívanie surovín a odpadov, kreatívna ekonomika, potravinová sebestačnosť
 • Hľadať spoločný postup pri implementácii nového Integrovaného ROP priamo v území s cieľom riešiť nezamestnanosť, ako jeden z najväčších súčasných problémov v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji a zjednodušiť, sprehľadniť a hlavne urýchliť umiestňovanie finančných prostriedkov do podkapitalizovanej infraštruktúry. Využiť pri tom skúsenosti decentralizovaných sprostredkovateľských orgánov, ktoré boli doteraz prínosom pre miestnu samosprávu.

Majetok KSK
ODKAZY SEKCIE