KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

JUDr. PhDr. Peter Švider - okresný predseda


kontakt
Štátna príslušnosť: Slovenská
narodený: 8. 4. 1985

Odborná prax:
04/2019 - súčasnosť INMATE s.r.o.
Spoločník a konateľ
• vedenie obchodnej spoločnosti
03/2018 - súčasnosť RM Projekt s.r.o.
Konateľ
• vedenie obchodnej spoločnosti
03/2018 - súčasnosť Moris Slovakia s.r.o.
Právnik
• komplexné usmerňovanie a zabezpečovanie úloh obchodnej spoločnosti oddelenia právneho (príprava zmlúv, zastupovanie podniku v súdnych sporoch, riešenie reklamačných konaní, pracovno-právna agenda)
02/2014 – 08/2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik – Riaditeľstvo odštepného závodu Košice
Vedúci odboru spoločných činností (oddelenie právne, referát verejného obstarávania)
• komplexné usmerňovanie a zabezpečovanie úloh odštepného závodu v oblasti verejného obstarávania
• komplexné usmerňovanie a zabezpečovanie úloh odštepného závodu oddelenia právneho (príprava zmlúv, zastupovanie podniku v súdnych sporoch)
2015 – 2019 Legislatívno-právna komisia mesta Košice
Člen
• prerokúvanie a posudzovanie návrhov a zmien všeobecne záväzných nariadení mesta, iných normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva, rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy
• vyhodnocovanie v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
05/2012 – 2015 NR SR
Asistent poslanca
• odborné a administratívne služby spojené s výkonom mandátu poslanca podľa pokynov a požiadaviek poslanca
• príprava legislatívnych podkladov pre poslanecké návrhy zákonov
• príprava právnych stanovísk a analýz
04/2012 – 02/2015 RUPE, spol. s r.o.
Spoločník a konateľ
• vedenie obchodnej spoločnosti
09/2010 – 02/2014 Advokátska kancelária JUDr. Martin Breznen
Advokátsky koncipient
• komplexná agenda advokátskej kancelárie (zastupovanie pred súdmi, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, účasť na rokovaniach, príprava žalôb, vyjadrení, zakladanie obchodných spoločností ...)

Vzdelávanie a príprava:
2009 – 2010 Prax popri štúdiu v advokátskej kancelárií JUDr. Martin Breznen
2008 – 2009 Prax popri štúdiu v advokátskej kancelárií JUDr. Jozef Vaško
2005 - 2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta, odbor – Právo, Bc. Mgr. JUDr.
2004 – 2009 Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta, odbor – politológia, Mgr.
2017 – 2018 Užhorodská národná univerzita
2000 – 2004 Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7

Osobná spôsobilosť:
Cudzie jazyky:
Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – aktívne, Deutsches Sprachdiplom II. Stufe
Maďarský jazyk - pasívne

Sociálne zručnosti:
Komunikatívnosť, práca v tíme, lojálnosť voči zamestnávateľovi

Organizačné zručnosti:
Zodpovednosť, delegovanie pracovných úloh, riadenie ľudí, organizácia práce

Počítačové zručnosti:
MS office XP, MS Excell, internet, Outlook Express, PowerPoint

Záľuby:
Šport, cestovanie, hudba, internet, vzdelávanie, literatúra faktu
ODKAZY SEKCIE